Vraag prospectus aan
beleggen

Hoe werkt beleggen in vastgoed?

Huurders betalen huur. De verhuurder betaalt uit die huur onderhoudskosten, gemeentelijke lasten en verzekeringen en eventueel de rente op een afgesloten lening en de aflossing van die lening. Wat dan resteert, is het rendement op de belegging.

Voorbeeld beleggen in vastgoed

Een pand van 400.000 euro, dat is verhuurd voor 32.000 euro, waar na kosten 26.000 van overblijft, heeft een rendement van 26/400 of 6,5% netto.

Als je 200.000 leent van de bank tegen 3% is de rente per jaar 6.000. Er blijft dan 20.000 over.

Als de investeerder dus zelf 200.000 euro inlegt, krijgt deze voorgenoemde 20.000. Dat is 10% per jaar.

Het rendement gaat dus flink omhoog door de banklening. Dat wordt de hefboom van geleend geld genoemd.

Door te werken met een bancaire financiering is er ook ruimte om in meerdere panden te investeren. Hierdoor spreidt u uw beleggingsrisico over meerdere objecten. Dit doet Ferax Vastgoedfondsen voor haar deelnemers.

De kosten worden voor begrotingsdoeleinden van tevoren geschat op basis van marktnormale kerngetallen. Die zijn als percentage van de huur volgt.

 • Verzekeringen en (Gemeentelijke) lasten 3%
 • Managementfee 5%
 • Beheer 3%
 • Diversen 2%.
 • Reservering onderhoud 5%
 • Reservering leegstand 2%

Bij elkaar is dat 20% over de ontvangen huur per jaar.

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax Vastgoedfondsen

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van de Ferax Vastgoedfondsen moeten niet alleen vruchtbaar zijn. Ferax Vastgoedfondsen wil waar dat kan beleggen in duurzaam vastgoed en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen.

Vraag hier onze prospectus aan

Strategie

Het doel van Ferax is met door investeerders ingelegd vermogen te beleggen in goed verhuurde panden en daar jaarlijks een bestendig rendement mee te behalen, waarvan een vergoeding aan de investeerders wordt betaald.

Uitstappen

Investeerders kunnen in ieder geval elke 7 jaar uitstappen omdat dan de panden waarin wordt geïnvesteerd door Ferax worden verkocht of ingebracht in een volgend fonds. De investeerder kan ervoor kiezen mee te doen in het nieuwe fonds of uitbetaald te worden. Ingeval winstdelend wordt belegd, wordt uiteraard ook de waardestijging uitgekeerd.

Elke 4 jaar wordt een nieuwe obligatielening uitgeschreven om zittende obligatiehouders de gelegenheid te geven hun obligaties voor de dan geldende waarde in te wisselen.

Obligatiehouders kunnen altijd hun obligaties aan andere obligatiehouders aanbieden. Ferax faciliteert dat op een interne markt van vraag en aanbod op haar website waar de obligatiehouders via Ferax aan elkaar obligaties kunnen verkopen. Ferax koopt desgewenst de obligatie van de aanbiedende obligatiehouder zelf in, als haar liquiditeit het toelaat en onder inachtneming van een maand aanzegtermijn. In voorkomende gevallen kan dit langer duren omdat beleggingen in vastgoed nu eenmaal niet liquide zijn.

Ferax kan besluiten panden eventueel te verkopen wanneer er een behoorlijke winst geboekt kan worden en er voldoende mogelijkheid is om tot vervanging over te gaan. In die gevallen worden obligaties desgewenst ingekocht.

De voordelen van Ferax Vastgoedfondsen

 • Hoge couponrente tot 5%, jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie
 • De rentevergoeding waartoe de obligatiehouder is gerechtigd, wordt per kwartaal uitbetaald.
 • Gespreide portefeuille zowel qua type vastgoed als locatie
 • Beleggingen zijn kleinschalig
 • Transparante organisatie

Korte lijnen en lage kosten

Ferax is een slagvaardige organisatie met directe lijnen naar u als belegger. Hierdoor zijn onze kosten laag, waardoor wij de beleggers een rentevergoeding tot 5% kunnen bieden en een winstdeling als zij vanaf € 25.000 investeren. De kosten worden toegelicht in de prospectus.

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Vraag hier onze prospectus aan

Toezicht

De Stichting Toezicht Ferax Vastgoedfondsen, waarvan het bestuur bestaat uit obligatiehouders, houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden, zoals de besteding van de inleg van de obligatiehouders aan aankoop van vastgoed en/of aflossing van financieringen op vastgoed, uitbetaling van rente etc.

Volledig transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend een volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken en aankoopovereenkomsten controleren.

Verkopen van obligaties

De obligaties zijn overdraagbaar. De obligatiehouder mag de obligatie aan wie dat wil overdragen, maar slechts dan, nadat Ferax Vastgoedfondsen de beoogd opvolgende Obligatiehouder heeft getoetst in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme en Ferax Vastgoedfondsen de overdracht aan de beoogd opvolgende Obligatiehouder heeft geaccepteerd door een Bericht van Toewijzing aan de beoogd opvolgende Obligatiehouder.

Ferax Vastgoedfondsen bundelt het vermogen van vele investeerders ten behoeve van de schaalgrootte en slagkracht.

Ferax geeft obligaties uit met recht van hypothecaire zekerheid voor de obligatiehouder met een inflatievolgende rentevergoeding. Deze rentevergoeding bedraagt over een totaal geïnvesteerd bedrag vanaf € 1.000, 4,25%; vanaf € 10.000, 4,5% en vanaf € 100.000, 5%, De vergoeding bedraagt bij inschrijvingen voor 1 november 2018 steeds 5%.

Inschrijvingen vanaf € 25.000 delen boven de rentevergoeding volledig mee in de winst per jaar en bij verkoop. Stijgt de inflatie dan stijgt ook uw rente mee. De rente kan niet dalen door inflatie. De obligaties hebben een looptijd van 7 jaar met een uitloopmogelijkheid naar 10 jaar, met een inwisselmoment na 4 jaar.

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld wil lenen, kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever rentevergoeding. De obligatielening heeft voorwaarden die bijvoorbeeld looptijd, rente en aflossing betreffen.

Er is door Ferax Vastgoedfondsen 1 BV één type obligatie uitgeschreven, te weten 2.499 stuks van € 1.000. Alle obligaties zijn gelijk in rang. Elke investeerder neemt met tenminste 1 obligatie deel, maar vanwege de administratielasten geniet het de voorkeur dat met tenminste 10 obligaties wordt deelgenomen.

Als Ferax een deel van de liquide middelen niet kan beleggen, dan vergoedt Ferax voor die periode en voor dat deel een rente op de obligaties die gelijk is aan de aan Ferax door de bank vergoede - positieve - rente.

Als obligatiehouder staat u in rang meteen na de bank die mede financiert.

Ferax Vastgoedfondsen is de eigenaar en exploitant van de beleggingen. Het management is ervaren en kent de markt goed. Het beschikt over ruime kennis en ervaring, zowel op het gebied van vastgoed zelf, als op juridisch, commercieel en fiscaal gebied. De leidinggevenden van Ferax beleggen ook zelf in het vastgoed. Als obligatiehouder heeft u de zekerheid dat uw belang ook ons belang is.